psd-408完整版

psd-408完整版

头热者,阳邪在上,阴阳乘离,故为上实下虚之病。 细脉,窄小不粗,主冷气,亦主血脉不足。

服此方而若解,则病愈。盖硫黄原无毒,其毒即其热也,使少服不会觉热,即于人分毫无损,故不用制熟即可服,更可常服也。

如“味过于酸,肝气以津,脾气乃绝;味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑”之类是也。主病之谓君,君宜倍用;佐君之谓臣,臣以助之。

 妄言作名,为粗所穷,此治之四失也。心气热则火独上炎,故三阴在下之脉,亦皆厥逆上,上逆则下虚,乃生脉痿,脉痿者,凡四肢关节之处。

若因于水,则有水处肿,无水处不肿,此为可辨,然有水则皮泽而薄,无水则皮浓。风化木,心属火,风薄于心则木火合邪,神志溃乱,故或为善怒,或为惊吓。

上实下虚,故病如此。必先五胜,疏其血气,令其调达而致和平。

Leave a Reply